Reklamační řád

vztahující se na prodej zboží společnosti Lali jóga, s.r.o., IČO: 241 90 373

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a jsou definovány v bodě 7. obchodních podmínek společnosti Lali jóga, s.r.o.

Adresa pro vrácení reklamovaného zboží:
Lali jóga, s.r.o., Římská 26, 120 00 Praha 2

Adresa pro písemný styk:
Email: info@lalijoga.cz
GSM: +420 774 030 060

  1. Reklamace dopravy - doručení poškozené zásilky dopravcem

Pokud jeví zásilka při předání dopravcem známky poškození, prosíme, nepřebírejte ji a zjištěné závady zaznamenejte do dokladů doprovázející zásilku – Doručovací List. Pokud je obal neporušený, ale zboží uvnitř je poškozeno, je nutné o této skutečnosti informovat reklamační oddělení dopravce neprodleně po zjištění poškození. V případě nedodržení uvedeného limitu má dopravce právo reklamaci zamítnout z důvodu nedostatku důkazů o vzniku škody. Doporučujeme vytvořit fotodokumentaci doručené zásilky včetně transportního obalu.

 

  1. Reklamace zboží, které má v záruční době vady

Reklamaci zboží v záruční době je dobré podat nejlépe písemně na adresu uvedenou výše. Po obdržení reklamovaného zboží vám pošleme písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

V oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme uvést označení vad výrobku, popis vady a jakým způsobem se projevují.

Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je uveden v daňovém dokladu nebo na záručním listě či jiném dokumentu.

Je-li kupující fyzická osoba, lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dní. Je-li právnická osoba, není určena zákonná lhůta, nicméně se snažíme dodržet stejný termín jako u reklamace fyzických osob.

Přiměřené náklady v případě oprávněné reklamace, budou kupujícímu vyplaceny po jejich doložení (scan účtenky za poštovné) a zaslání na výše uvedenou adresu pro písemný styk. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace. V případě, že bude reklamace uznána jako neoprávněná, bude reklamované zboží zasláno zpět zákazníkovi na náklady zákazníka.

V případě platby převodem z účtu, vracíme finanční částky za reklamované zboží pouze na bankovní účty vedené v CZK v České republice. Vrácení peněz poštovní poukázkou není možné.

Výjimky z odpovědnosti za vady

Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:

  • je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
  • vada byla způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží,
  • vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci,
  • vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
  • poškození v důsledku vyšší moci.